διυλίζουμε τον κώνωπα και καταπίνουμε την κάμηλο

35.00