διυλίζουμε τον κώνωπα και καταπίνουμε την κάμηλο

30.00